dot dot
บทคัดย่องานวิจัย

 

 

ชื่อเรื่อง :  ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน

              การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ภูมิพัฒน์   แก้วมูล*

ปีที่วิจัย : .. 2559

 

บทคัดย่อ

 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ตำแหน่ง และประสบการณ์การทำงาน

              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบที และค่าทดสอบเอฟ 

              ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก          ( = 4.32) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก คือ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ( = 4.33) รองลงมาคือ ด้านการดำเนินงานตามแผน ( = 4.32) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ( = 4.27) 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จำแนกตาม เพศ อายุ ตำแหน่ง และประสบการณ์การทำงาน พบว่า โดยภาพรวมครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน

 

 

 

 

 

 

* ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

 

คำสำคัญ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  การบริหารจัดกาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

               วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

 

 

 

ชื่อเรื่อง :  ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน

              การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ภูมิพัฒน์   แก้วมูล*

ปีที่วิจัย : .. 2559

 บทคัดย่อ

 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ตำแหน่ง และประสบการณ์การทำงาน

              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบที และค่าทดสอบเอฟ 

              ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก          ( = 4.32) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก คือ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ( = 4.33) รองลงมาคือ ด้านการดำเนินงานตามแผน ( = 4.32) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ( = 4.27) 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จำแนกตาม เพศ อายุ ตำแหน่ง และประสบการณ์การทำงาน พบว่า โดยภาพรวมครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน

 

 

 

 

 

 

* ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

 

 คำสำคัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

               วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

หน้า 1/1
1
[Go to top]