dot dot
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

 

วันที่หนึ่ง   ร้อยเอ็ด  - สะหวันนะเขต  - เมืองเว้                                        

 

04:30.          คณะพร้อมกันที่ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่จาก วีไอพีสปอร์ตทัวร์  ให้การต้อนรับคณะ

05:00น          นำคณะเดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร

07:00น           รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหาร

08:00.          ผ่านพิธีการตรวจคนขาออกเมืองที่ด่าน  ตม.มุกดาหารแล้วนำท่านข้ามสะพานมิตรภาพ   2  เดินทางสู่ทางหลวงหมายเลข 9  มุ่งสู่เวียดนาม  มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับ

12:00 .         ทานอาหารกลางวันเมืองพิน ประเทศลาว บริการอาหารลาวรสแซบ

13:00 .         ถึงด่านแดนสวรรค์ของประเทศลาวก้ามข้ามไปยังด่าน Lao Bao ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง 2 ประเทศ แลกเงินด่องได้ที่นี่และท่านสามารถเลือกซื้อของ Duty Free ได้ที่นี่

บ่าย              จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ระหว่างทาง ชมทิวทัศน์อันสวยงามชองชนบท   ในเวียดนาม ผ่านเมืองเล็กๆ หลายเมือง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม และ      นำทุกท่านชม  อุโมงค์วินมอห์ก  อุโมงค์หลุมหลบภัยที่สร้างด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านระหว่างสงครามเวียดนาม - อเมริกา มหัศจรรย์อุโมงที่ประชาชนชาวเวียดนามช่วยกันขุดมีทางออกถึง 13 ทาง ภายในอุโมงค์เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนานนับสิบปี  จากนั้นออกเดินทางผ่าน เส้นขนานที่ 17 ซึ่งใช้เป็นเส้นแบ่งเขต แดนระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ถูกกำหนดขึ้นในการประชุมที่ กรุงเจนีวา  ในปี พ.ศ. 2497 หลังสิ้นสุดสงครามกับฝรั่งเศสจากนั้นนำคณะสู่นครเว้  เมืองมรดกโลกองค์การยูเนสโกได้ยกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1993

19:00 .         ถึงเมืองเว้  บริการอาหารค่ำแบบชาววัง ณ ภัตตคารชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเว้

20.00 .         นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเมืองเว้ระดับ3ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะท่องราตรีเมืองเว้

 

วันที่สอง    เมืองเว้  -   เจดีย์วัดเทียนมุ  พระราชวังไดนอย  สุสานกษัตริย์ไคดินห์          

 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรมเว้

นำท่านชมชมเจดีย์วัดเทียนมุ ซึ่งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้นของวัด แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้าให้ท่านได้ลูบระฆังศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่า ถ้าผู้ใดที่ได้ลูบระฆังแล้วมีเสียงกังวานดังขึ้นผู้นั้นเป็นผู้มีบุญบารมีเกื้อหนุน

จากนั้นนำคณะเข้าชม ราชอาณาจักรโบราณ  เมืองมรดกโลก เข้าชม พระราชวัง ไดนอยของราชวงศ์เหงียน  นครจักรพรรดิแห่งเมืองเว้ ซึ่งมีกำแพงล้อมรอบ 3 ชั้นชมพระตำหนักหงส์ทั้ง 5 สร้างตามแบบพระราชวังที่ปักกิ่งในสมัยจักรพรรดิยาลอง จักรพรรดิองค์ แรกแห่งราชวงศ์เหงียน, ชมพระตำหนักไทฮวา พิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องทรงจักรพรรดิ ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย              เดินทางไปยัง สุสานกษัตริย์ไคดินห์ ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิที่ออกแบบผสมผสานแบบฝรั่งเศส สุสานพระเจ้าไคดิงห์ คล้ายปราสาทแถบยุโรป รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกกับตะวันออกช้เวลาการก่อสร้างกว่าสิบปี ภายในบริเวณมีหินแกะสลักและภาพวาดอันสวยงาม เป็นศิลปแบบโรโกโก (ROCOCO) งดงามที่สุดในเวียดนาม สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก    ใช้เวลาสร้างนานถึง 11 ปี แล้วเสร็จในปี 1931 ชมบันไดมังกรอันโอ่อ่า มีลานที่เรียงรายไปด้วยหินสลักรูปช้าง ม้า ขุนนาง บู้และบุ๋น ชมมังกรในม่านเมฆวาดประดับบนเพดานห้องโถง มีรูปหล่อสำริดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไคดิงห์

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองดานัง ผ่านอุโมงค์ฮ่ายหวัน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่เจาะทะลุผ่านภูเขาเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาสร้าง 5 ปี จึงแล้วเสร็จ ระหว่างการเดินทางบนยอดเขาชมวิวทิวทัศน์สวยงาม สู่เมืองเศรษฐกิจ ดานัง  เข้าเช็คอินสู่ที่พักโรงแรม ที่โรงแรมวิวทะเลมองเห็นหาดทราย สวยที่สุดในเมืองดานังค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย .

 

วันที่สาม    ฮอยอัน  - วัดฟุกเกี๋ยน  - สะพานญี่ปุ่น - บ้านโบราณ -ตลาดดองบา เมืองเว้ 

 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

                           นำทุกท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เยี่ยมชมหมู่บ้านสลักหินอ่อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามหรือที่รู้จักในชื่อหมู่บ้านนองเหนือก  เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนที่มีคุณภาพจากประเทศเวียดนามจากนั้น ชมการแกะสลักหินอ่อน หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากหินอ่อนปะติมากรรมที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งของหินอ่อนและความงดงามของศิลปะการแกะสลัก

                              จากนั้นนำคณะเที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน จากนั้นนำท่านชม ชมบรรยากาศของเมืองฮอยอันแบบเต็มอิ่ม ถ่ายรูป เดินชมมรดกโลกริมแม่น้ำทูโบนนามฮอยอันกัน แบบสบายๆ  ชม วัดฟุกเกี๋ยน ที่ถนนตรันฟู สร้างในปี 1792 เป็นสถานที่พบปะญาติมิตรร่วมแซ่หลายรุ่นที่อพยพมาจากตอนใต้ของจีน ชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี สร้างโดยชุมชนญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 17ตัวสะพานรูปทรงโค้ง มุงกระเบื้องสีเขียวเหลือง    ชมบ้านโบราณเลขที่ 101 โบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสาน งดงามจริงๆ  ชมบ้านตันกี่ สร้างด้วยไม้ ฝีมือละเอียดประณีตมีสองชั้น หน้าบ้านเป็นร้านขายของ ส่วน

ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัยมีลานบ้านข้างในเปิดโล่งกลางแจ้ง หลังจากนั้น เหลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และสินค้าราคาถูก จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองเว้  แวะให้ทุกท่านช๊อปปิ้งที่ตลาดดองบา

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

หลังอาหารนำทุกท่านขึ้นเรือมังกร ล่องแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองเวียดนามและร่วมลอยกระทง

                   จากนั้นนำทุกท่านเช็คอิน    โรงแรม ระดับ 3 ดาวที่เมืองเว้

 

วันที่สี่       เว้ สวันนะเขต มุกดาหาร                                                 

 

06.00 น.             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 น.             ออกเดินทางสู่สวันนะเขต ถึงด่านลาวเบา สู่ด่านแดนสวรรค์ ที่ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มุ่งหน้าสู่สวันนะเขต

เที่ยง                  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ที่เมืองฟิน ประเทศลาว

16.00 น.             ถึงด่านสวันนะเขต ฝั่งลาว ทำพิธีการผ่านแดน

                         นำท่านกลับสู่มาตุภูมิ เดินทางเข้าประเทศไทย

18.00 น.             เดินทางกลับจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสวัสดิภาพ

 

กำหนดการเดินทาง

โรงแรม

ผู้ใหญ่  40 ท่านขึ้นไป

พักเดียว เพิ่มท่านละ

 

3 ดาว

7,500

1,800

4 ดาว

8,000

2,500

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

ñ     เดินทางไป-กลับ ค่าพาหนะรถ โค้ช VIP  ทั้งในไทยและในลาว-เวียดนาม  ตลอดการเดินทาง

ñ     อาหารทุก มื้อ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

ñ     ค่าที่พักโรงแรมมาตรฐาน 3 คืน  พักห้องละ2 ท่าน

ñ  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

ñ     หัวหน้าทัวร์ ไกด์สต๊าฟ มัคคุเทศน์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ñ     บริการติดต่อสถานที่ศึกษาดูงานสำหรับคณะท่าน(บางสถานที่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ñ    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละ1 ล้านบาท

ñ    ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เอกสารที่ใช้     ***ต้องเป็นพาสปอร์ตเท่านั้น (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)

หมายเหตุ      - รายการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและยุติธรรมสำหรับท่าน จะถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ดร.ภูมิพัฒน์  แก้วมูล

 

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

 

โทร.  08 8556  4151

E-mail :  kpadipat@hotmail.com

www.scppk.com